Хоол хүнс, хоол тэжээлийн ажилтнууд

Шукла Баруа

Шукла Баруа, Цайны газрын ажилтан

Ассиа Эссаки

Ассиа Эссаки, Цайны газрын ажилтнууд

Мендес Вендему

Мендес Вэндэмү, Цайны газрын ажилтан