Тейлор Даваа гарагт сургуульд ороход бэлэн байна!

Бид чамайг аль хэдийн хүлээж байна!!